#Trending

March Mahino Bivdave Chhe

*””માર્ચ “”*

આ એક જ મહિનો એવો છે કે….
ભણતા હતા ત્યારે પણ બિવડાવતો, ✍🏻✍🏻
ને આજે કમાવા બેઠા તો પણ બિવડાવે છે…

Target. 😀😀😀

114 People Loved It